Curs de preparació de les PAU

Amb l’objectiu d’assolir el millor resultat possible, a Granés Batxillerat les setmanes prèvies a les PAU t’oferim un curs de preparació de les PAU, tot pensant tant en els alumnes que es preparen per a l’accés a la universitat com en aquells que tenen previst presentar-se a les proves extraordinàries de Batxillerat al setembre. Es tracta d’un curs amb:

 

  • Horari compacte: De 9:00 a 13:30 hores, classe exclusivament de matèries de selectivitat.
  • Consultes individuals: Al llarg de tot el matí, de 8:00 a 14:30 hores, atenció acadèmica individual o en grups reduïts.
  • Continguts i estratègies: Síntesi dels continguts, orientacions i estratègies per a cada una de les proves.

 

Franges horàries 

8:00 - 9:00 h

Consultes individuals.

9:00 - 13:00 h

Classes grupals i consultes individuals.

13:30 - 14:30 h

Consultes individuals.

 

Per tal d’aconseguir el màxim rendiment del període final de 2n de batxillerat organitzem un horari diferent des de mitjans de maig fins al dia anterior a les proves, pensat per a preparar els exàmens de PAU amb la màxima eficàcia.

Les Proves d’Accés a la Universitat (PAU), també conegudes com a Selectivitat, consten d’una part obligatòria (fase general), amb 5 matèries (4 de comunes i una de modalitat que tria l’alumne), i una part voluntària (fase específica), amb una o dues matèries de modalitat. En total, els alumnes s’han d’examinar d’un mínim de cinc matèries i d’un màxim de set de les nou que es cursen a segon.

Els alumnes, a primeres i últimes hores del matí, poden anar a consultes individualitzades, és a dir, tenen els professors a la seva disposició per resoldre els dubtes sorgits durant les hores d’estudi del dia anterior. Entre les 9 i les 13:30 hores, tenen dues opcions: 1) anar a classe i repassar el temari del curs amb l’ajuda del professor, tot realitzant exàmens de Selectivitat; 2) anar a consultes individualitzades si consideren prioritari resoldre dubtes.

L’experiència demostra que els millors resultats a Selectivitat els aconsegueixen aquells alumnes que, els matins, aprofiten al màxim els coneixements i l’experiència dels seus professors i després, a la tarda, treballen individualment a casa o a la biblioteca.

L’experiència de cursos anteriors ens demostra que l’assistència a les classes que conformen el curs de preparació de les PAU per assolir l’accés a la universitat repercuteix en un millor rendiment acadèmic en aquestes proves.

 

Per més informació, trucan’s.

Informació sobre el procés de presinscripció i accés a la Universitat
Top