Matèries

El currículum de batxillerat consta d’una part obligatòria, les matèries comunes i la matèria comuna d’opció, i una part diversificada, les matèries de modalitat, les matèries específiques i el treball de recerca. A més, l’alumnat té assignada una hora setmanal de tutoria.

 

LES MATÈRIES COMUNES

Les matèries comunes del batxillerat tenen com a finalitat aprofundir en la formació general de l’alumnat, augmentar la seva maduresa intel·lectual i humana i aprofundir en aquelles competències generals que tenen un caràcter més transversal i afavoreixen l’aprenentatge.

Així doncs, hauràs de cursar les matèries comunes, matèries que cursen tots els alumnes de batxillerat independentment de la modalitat que hagis triat.

Les matèries comunes són de 2h o 3h hores setmanals, establert per llei depenent la matèria. A Granés Batxillerat pots optar per cursar com a tercera llengua l’anglès o el francès.

A primer de batxillerat cursaràs 6 matèries comunes i a segon 5.

 

LA MATÈRIA COMUNA D’OPCIÓ

S’ha de cursar obligatòriament en funció de la modalitat triada per l’alumne i en els dos cursos de batxillerat.

Aquestes matèries són:

  • Matemàtiques I i II (per a la modalitat de Ciències i tecnologia)
  • Llatí I i II (per a la modalitat d’Humanitats)
  • Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II (per a la modalitat de ciències socials)
  • Història de l’art (a primer) i Fonaments de l’art (a segon) (per a la modalitat d’Arts escèniques)

 

LES MATÈRIES DE MODALITAT

Les matèries de modalitat del Batxillerat tenen com a finalitat preparar-te en un àmbit de coneixement espe­cífic, desenvolupar les competències que hi tenen més relació, i orientar-te de manera oberta i flexible per a una varietat d’estudis i camps laborals posteriors. És important, doncs, que t’identifiquis amb una de les tres modalitats.

A Granés Batxillerat t’oferim la possibilitat de cursar 3 matèries de modalitat en el primer curs i 2 en el segon curs de batxillerat. La nostra experiència docent ens porta a oferir-te aquest plantejament per les matèries de modalitat; els alumnes de primer de batxillerat podeu escollir tres matèries de modalitat perquè us aportarà una visió més àmplia dins de l’àmbit de coneixement que hàgiu triat. A segon curs, podeu concentrar els vostres esforços en dues matèries per tal d’aconseguir millors resultats en les proves de PAU.

A nivell informatiu, has de saber que les matèries que es vinculen a les proves d’accés a la universitat, s’han de cursar en el segon curs de batxillerat.

Les matèries de modalitat són de 4h hores setmanals per a cada curs de batxillerat.

 

LES MATÈRIES ESPECÍFIQUES

Les matèries específiques en el batxillerat volem que contribueixin a completar la formació de l’alumnat, aprofundint en aspectes propis de la modalitat escollida i ampliant les perspectives dins d’una àrea de coneixement específic.

A Granés Batxillerat oferim matèries específiques pensades per aprofundir en els àmbits de coneixement que l’alumne ha escollit i perquè serveixin com a complement de la seva orientació per l’accés als estudis superiors. Estem convençuts que aquestes matèries han de millorar la teva formació intel·lectual i han de potenciar les teves destreses en una àrea professional.

Així doncs, escolliràs una a primer curs i una a segon.

 

 

  • 1r de Batxillerat

A continuació tens una breu ressenya de les matèries que pots cursar a 1r de Batxillerat.

 

MATÈRIES COMUNES1r Batxillerat

Llengua catalana i literatura I

Consolidem conceptes bàsics, gramaticals i literaris de l’etapa obligatòria anterior, sobretot des de la seva vessant literària i expressiva.

Llengua castellana i literatura I

Estudiamos la lengua castellana desde su vertiente gramatical así como de la expresiva y literaria.

Llengua estrangera I

A triar entre una de les dues llengües.

1. Idioma Anglès I: Check the basics in ESO moving on to more advanced language while enriching the students knowledge of the English-speaking world culture.

2. Français Langue Etrangère I: Nous réviserons les clés de la grammaire et nous analyserons les différentes situations communicatives de façon à acquérir une solide base linguistique. D’autre part, nous n’oublierons pas la culture francophone.

Filosofia

Consisteix en aproximar a l’alumne, des d’un punt de vista crític, els diferents àmbits del coneixement i del comportament de l’ésser humà.

Ciències per al món contemporani

Un bany de cultura general científica: història de l’univers i de la vida; herència, salut i alimentació; energia i sostenibilitat; tecnologia, …

Educació Física

Aprenentatge d’habilitats motrius esportives i l’aplicació de càrregues d’entrenament per tal de provocar adaptacions positives en la nostra condició física. Cerca del benestar global i adquisició d’hàbits saludables per als nostres alumnes.

 

MATÈRIES DE LA MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA – 1r Batxillerat

Matemàtiques I

Repassarem l’àlgebra bàsica; estudiarem la trigonometria i la geometria analítica dels vectors, rectes i còniques. Farem una introducció a l’estadística i la probabilitat.

Física I

Estudiarem la cinemàtica, la dinàmica i les lleis de conservació de l’energia i la quantitat de moviment. Farem una introducció als corrents elèctrics i a la propagació de la llum en la formació d’imatges.

Biologia I

Les finalitats bàsiques són complementar, ampliar i aprofundir en el coneixement i comprensió dels principis i fets biològics més significatius. Es treballa Citologia, reproducció als organismes, Bioquímica i Genètica molecular i Biotecnologia.

Ciències de la Terra i del Medi Ambient I

La matèria es centra en donar eines teòriques i pràctiques per al coneixement del nostre planeta per afavorir la capacitat d’entendre la seva dinàmica i els fenòmens naturals que ens envolten i les relacions causa-efecte que sovint s’estableixen amb els éssers humans.

Dibuix Tècnic I

Estudiarem els diferents sistemes de representació, repassant els conceptes bàsics de geometria plana. Farem una introducció als conceptes elementals de la representació dièdrica, axonomètrica i del sistema acotat. També utilitzarem el dibuix a mà alçada com a eina complementària per a poder deduir i interpretar els exercicis proposats.

Química I

Ens aproparem al món de la química estudiant la matèria, les lleis dels gasos, les mescles i les solucions per passar, a nivell atòmic, a estudiar l’estructura atòmica de la matèria, l’enllaç químic i la formulació, finalitzant amb l’estudi de les reaccions químiques.

MATÈRIES DE LA MODALITAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS – 1r Batxillerat

Matemàtiques aplicades a les ciències socials I

Estudiarem aritmètica i àlgebra (nombres reals, polinomis i fraccions algèbriques,equacions i inequacions i progressions i matemàtica comercial) i estadística i probabilitat (estadística unidimensional i bidimensional, probabilitat i distribució normal).

Economia de l’empresa I

Estudi de l’empresa com a unitat (objectius, elements, funcions directives…). Estudi dels departaments de recursos humans, producció i màrqueting.

Economia

Anàlisi del comportament dels diferents agents econòmics. Definició i evolució de les principals variables macroeconòmiques i polítiques econòmiques.

Literatura Universal

Llegim i analitzem les obres d’ autors de diferents èpoques però també estudiem els gèneres literaris que els identifiquen.

Iniciació a la història de l'art

Aproximació a la producció i evolució artística de les societats occidentals en l’època moderna i contemporània.

Llatí I

Ens endinsarem en el coneixement de la llengua i la cultura llatines. Quidquid latine dictum sit, alterum videtur.

 

MATÈRIES DE LA MODALITAT D’ARTS ESCÈNIQUES, MÚSICA I DANSA – 1r Batxillerat

Història de l'art

Des de la prehistòria fins al teatre actual. Un recorregut a través dels autors i obres més importants de forma teòrica-pràctica.

Anàlisi musical I

Coneixerem el funcionament de la música com a ordenació dels elements musicals disponibles a l’entorn d’una idea, així com l’anàlisi del processos perceptius realitzats pels subjectes dins un context.

Anatomia aplicada

Incorporarem de manera integrada diversos coneixements del camp de l’anatomia, la fisiologia i la patologia sense perdre de vista la finalitat bàsica que és la potenciació i millora del rendiment físic i artístic de l’alumnat d’arts escèniques. I tot plegat, des d’un vessant molt pràctic com pots veure en aquest vídeo.

Cultura audiovisual I

Quina és la diferència entre veure i mirar? Saps llegir i captar tot el que composa una imatge fotogràfica? Un còmic? Una pel·lícula? Saps utilitzar totes les funcions d’una càmera? Aquí aprendràs a reconèixer i a analitzar els aspectes estètics, expressius i tècnics dels productes audiovisuals, per poder-los utilitzar a l’hora de realitzar projectes de diferent naturalesa i suport, com ara, fotografies, espots publicitaris, animacions, realitzacions multimèdia, etc.

 

  • 2n de Batxillerat

A continuació tens una breu ressenya de les matèries que pots cursar a 2n de Batxillerat.

MATÈRIES COMUNES – 2n Batxillerat

Llengua catalana i literatura II

Estudiem la llengua catalana des de la seva vessant gramatical, així com l’expressiva i la literària.

Llengua castellana i literatura II

Estudiamos la lengua castellana desde su vertiente gramatical así como de la expresiva y literaria.

Llengua estrangera II

A triar entre una de les dues llengües.

1. Anglès II: Provide systematic training in reading, listening and writing while preparing students thoroughly for the university-entrance exam.

2. Français langue etrangère I:  Nous perfectionnerons la capacité de comprendre des textes oraux et écrits sur différents sujets et nous suivrons l’actualité des pays francophones de façon à ce que l’élève soit préparé pour l’examen de la Sélectivité. Nous veillerons à ce que l’élève puisse utiliser la langue française après ses études dans un contexte non académique.

Història de la filosofia

Pretén que l’alumne desenvolupi la seva capacitat crítica, comprengui els textos, analitzi i distingeixi les diferents teories dels pensadors.

Història

Analitzarem els processos històrics que han conformat la nostra societat

 

MATÈRIES DE LA MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA – 2n Batxillerat

Matemàtiques II

Estudiarem els sistemes d’equacions lineals, la geometria a l’espai i les funcions (límits, derivades i integrals) adquirint les eines i els procediments per al desenvolupament de les competències lògico-matemàtiques.

Física II

Després d’un breu repàs de la mecànica newtoniana bàsica, estudiarem amb detall la gravitació i les forces de l’electromagnetisme, les ones mecàniques i electromagnètiques, i els conceptes fonamentals de la física moderna.

Biologia II

Les finalitats bàsiques són complementar, ampliar i aprofundir en el coneixement i comprensió dels principis i fets biològics més significatius.  Es treballa Ecologia, Genètica i evolució, metabolisme i Immunologia.

Ciències de la terra i del medi ambient II

La matèria es centra en l’estudi dels sistemes terrestres i les seves interrelacions amb l’activitat humana. L’enfocament de la matèria és interdisciplinar i de síntesi, ja que es considera la Terra com un sistema global. En el segon curs s’estudien els recursos, riscos i impactes mediambientals i la seva gestió.

Dibuix tècnic II

Aprofundirem en l’aprenentatge del sistema dièdric, i repassarem d’altres sistemes de representació com l’axonomètric i el sistema cònic. Els exercicis de les PAU d’anys anteriors seran el fil conductor d’una matèria on també es donarà repàs a la geometria plana. S’entendrà com un curs de preparació per a la selectivitat i per a la universitat on el procés deductiu ha de ser prou àgil per tal d’obtenir un bon resultat i qualitat gràfica.

Química II

Repassarem els continguts de primer i estudiarem la termodinàmica de les reaccions químiques, la cinètica, els diferents tipus d’equilibri moleculars i iònics, l’electroquímica i els principis de tècniques analítiques com l’espectroscòpia, i la ressonància magnètica nuclear.

MATÈRIES DE LA MODALITAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS – 2n Batxillerat

Matemàtiques aplicades a les ciències socials II

Estudiarem les matrius com a eina per a la resolució de sistemes d’equacions lineals. Aplicarem aquestes eines a la resolució de problemes i representarem les funcions matemàtiques de més aplicació en les ciències socials.

Economia de l’empresa II

Anàlisi del cicle comptable. Finançament i inversió. Procés de creació d’una nova empresa. Estratègies de creixement empresarial.

Literatura catalana

Llegim i analitzem les obres dels autors prescriptius per a la selectivitat, però també estudiem els gèneres literaris que els identifiquen.

Literatura castellana

Es una materia que requiere del alumno la comprensión de los textos, tanto en la prosa como en el verso, conocer las características generales de los periodos de la literatura, así como los autores y obras relevantes.

Llatí II

Aprofundirem en el coneixement de la llengua i la cultura llatines. Quidquid latine dictum sit, alterum videtur.

Geografia

La matèria explica les característiques de la superfície terrestre, així com descriu la localització, distribució i extensió dels elements naturals i de les activitats humanes. També interpreta les relacions entre els éssers humans i el seu entorn, tant natural, com social.

Història de l'art

Anàlisi de les obres pictòriques, escultòriques i arquitectòniques dins del seu context històric i cultural, especialment aquelles escollides per les PAU.

MATÈRIES DE LA MODALITAT D’ARTS ESCÈNIQUES, MÚSICA I DANSA – 2n Batxillerat

Fonaments de l'art
Cultura audiovisual II

Aprofundirem d’una manera més conceptual i especialitzada en l’anàlisi, interpretació, expressió i comunicació amb les diferents variants del llenguatge tecnològic de la imatge, tant visual com audiovisual, per tal d’incrementar les aptituds creatives, emocionals, crítiques, comunicatives i d’alfabetització visual i audiovisual.

Arts escèniques

Aprendrem a expressar, comunicar i rebre pensaments, emocions, sentiments i idees, pròpies i alienes, per mitjà de l’ús de les més variades tècniques i habilitats inherents a les arts escèniques: treball dramàtic, musical i d’expressió corporal.

  • MATÈRIES ESPECÍFIQUES DE 1r i 2n de Batxillerat

A continuació tens una breu ressenya de les matèries específiques que pots cursar a 1r i 2n de Batxillerat.

Sociologia i cultura d'empresa

 Reflexió sobre la relació i comportament de les persones en una comunitat.

English in use

Learning how to speak in public in English is a key competence for our students’ future careers.This subject is intended to help students develop skills for presentations, short talks and discussions in different contexts.

Français des affaires

Acquisition d’une deuxième langue de communication pour le monde professionnel. Adressé aux élèves qui misent sur le monde des affaires, du tourisme mais aussi des médias ou de la linguistique.

Comunicació i Periodisme

Cerca d’informació, interpretació de textos, reflexió sobre un tema i expressió escrita de les idees. Fes click si vols més informació sobre aquesta optativa.

Màrqueting i comunicació visual

Coneixerem els principals elements de la comunicació gràfica, el màrqueting i la publicitat i la comunicació visual multimèdia.

Conflictes territorials: Economia i política internacional

Reflexió sobre els conflictes internacionals actuals des de l’economia global.

Crea una empresa

Creació d’empresa i/o nous productes a partir de l’anàlisi de tot el procés  l’ observació i reflexió sobre les necessitats dels clients i desenvolupament de solucions.

Biotecnologia

Conèixer els processos de producció dels principals aliments fermentats així com els organismes que els porten a terme i les millores a nivell genètic.

Biologia humana i salut

Conèixer com està constituït i com funciona el cos humà i prevenir problemes relacionats amb la salut i la qualitat de vida. Fes click si vols més informació sobre aquesta optativa.

Disseny de producte, interiorisme i moda

Ens endinsarem en el món del disseny, l’interiorisme, el disseny de producte i de moda.

Ciència i tecnologia aplicada

Introducció pràctica a l’electrònica i la robòtica amb l’ús de kits de muntatges electrònics i Lego Mindstorms.

Projectes científics

Petites investigacions i experiències relacionades amb l’aigua, l’energia i la llum.

 

 

ACCIÓ TUTORIAL I ORIENTACIÓ

L’acció tutorial abraça el conjunt d’activitats d’orientació personal, acadèmica i professional que s’adrecen a l’alumnat per tal d’afavorir-ne la maduresa i el creixement personal i la preparació per a una participació responsable en la societat. També l’ha d’orientar per prendre decisions respecte a la continuïtat dels seus estudis o l’accés al món laboral, tot considerant els seus interessos i els punts forts i febles del seu perfil personal.

L’acció tutorial l’exerceix el conjunt de professors que interactua amb cada grup d’alumnes, amb la coordinació del professor tutor del grup. Aquesta orientació pot tenir el suport dels serveis especialitzats.

A Granés Batxillerat els alumnes tenen 1h de tutoria a primer i 1h a segon a nivell curricular, a més de les entrevistes individualitzades i les entrevistes amb els pares i/o tutors legals que permeten el seguiment acadèmic i personal dels nostres alumnes.

 

TREBALL DE RECERCA

Tots els alumnes han de fer el treball de recerca. Aquest treball ha de contribuir decisivament a assolir la competència en recerca i en aprofundir en un àmbit d’interès.

Es computa entre les matèries de segon curs tot i que a Granés Batxillerat els nostres alumnes comencen el treball a primer de batxillerat i l’acaben el primer trimestre de segon de batxillerat. Durant el segon trimestre de 2n es realitza l’exposició oral del treball.

Cada alumne té un tutor de treball de recerca que l’ajuda en l’elaboració i desenvolupament del treball.

Top