Matèries

El currículum de batxillerat consta d’una part obligatòria, les matèries comunes i el treball de recerca, i una part diversificada, les matèries de modalitat, les matèries específiques i la matèria comuna d’opció. A més, l’alumnat té assignada una hora setmanal de tutoria.

LES MATÈRIES COMUNES

Les matèries comunes del batxillerat tenen com a finalitat aprofundir en la formació general de l’alumnat, augmentar la seva maduresa intel·lectual i humana i aprofundir en aquelles competències generals que tenen un caràcter més transversal i afavoreixen l’aprenentatge.

Així doncs, hauràs de cursar les matèries comunes, matèries que cursen tots els alumnes de batxillerat independentment de la modalitat que hagis triat.

Les matèries comunes són de 2h o 3h hores setmanals, establert per llei depenent la matèria. A primer de batxillerat cursaràs 6 matèries comunes i a segon, 5.

LA MATÈRIA COMUNA D’OPCIÓ

S’ha de cursar obligatòriament en funció de la modalitat triada per l’alumne i en els dos cursos de batxillerat.

Aquestes matèries són:

  • Matemàtiques I i II (per a la modalitat de Ciències i tecnologia)
  • Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II (per a la modalitat de ciències socials)
  • Fonaments de les arts I i II (per a la modalitat d’ Humanitats i Arts escèniques)

LES MATÈRIES DE MODALITAT

Les matèries de modalitat del Batxillerat tenen com a finalitat preparar-te en un àmbit de coneixement espe­cífic, desenvolupar les competències que hi tenen més relació, i orientar-te de manera oberta i flexible per a una varietat d’estudis i camps laborals posteriors. És important, doncs, que t’identifiquis amb una de les tres modalitats.

A Granés Batxillerat t’oferim la possibilitat de cursar 3 matèries de modalitat en el primer curs i 2 en el segon curs de batxillerat. La nostra experiència docent ens porta a oferir-te aquest plantejament per les matèries de modalitat; els alumnes de primer de batxillerat podeu escollir tres matèries de modalitat perquè us aportarà una visió més àmplia dins de l’àmbit de coneixement que hàgiu triat. A segon curs, podeu concentrar els vostres esforços en dues matèries per tal d’aconseguir millors resultats en les proves de PAU.

A nivell informatiu, has de saber que les matèries que es vinculen a les proves d’accés a la universitat, s’han de cursar en el segon curs de batxillerat.

Les matèries de modalitat són de 4h hores setmanals per a cada curs de batxillerat.

LES MATÈRIES ESPECÍFIQUES

Les matèries específiques en el batxillerat volem que contribueixin a completar la formació de l’alumnat, aprofundint en aspectes propis de la modalitat escollida i ampliant les perspectives dins d’una àrea de coneixement específic.

A Granés Batxillerat oferim matèries específiques pensades per aprofundir en els àmbits de coneixement que l’alumne ha escollit i perquè serveixin com a complement de la seva orientació per l’accés als estudis superiors. Estem convençuts que aquestes matèries han de millorar la teva formació intel·lectual i han de potenciar les teves destreses en una àrea professional.

Així doncs, escolliràs una a primer curs i una a segon.

  • 1r de Batxillerat

A continuació tens una breu ressenya de les matèries que pots cursar a 1r de Batxillerat.

MATÈRIES COMUNES1r Batxillerat

Llengua catalana i literatura I

Consolidem conceptes bàsics, gramaticals i literaris de l’etapa obligatòria anterior, sobretot des de la seva vessant literària i expressiva.

Llengua castellana i literatura I

Estudiamos la lengua castellana desde su vertiente gramatical así como de la expresiva y literaria.

Llengua estrangera I

English I: Check the basics in ESO moving on to more advanced language while enriching the students knowledge of the English-speaking world culture.

Filosofia

Consisteix en aproximar a l’alumne, des d’un punt de vista crític, els diferents àmbits del coneixement i del comportament de l’ésser humà.

Ciències per al món contemporani

Un bany de cultura general científica: història de l’univers i de la vida; herència, salut i alimentació; energia i sostenibilitat; tecnologia, …

Educació Física

Aprenentatge d’habilitats motrius esportives i l’aplicació de càrregues d’entrenament per tal de provocar adaptacions positives en la nostra condició física. Cerca del benestar global i adquisició d’hàbits saludables per als nostres alumnes.

MATÈRIES DE LA MODALITAT DE TECNOLOGIA – 1r Batxillerat

Matemàtiques I

Repassarem l’àlgebra bàsica; estudiarem la trigonometria i la geometria analítica dels vectors, rectes i còniques. Farem una introducció a l’estadística i la probabilitat.

Física I

Estudiarem la cinemàtica, la dinàmica i les lleis de conservació de l’energia i la quantitat de moviment. Farem una introducció als corrents elèctrics i a la propagació de la llum en la formació d’imatges.

Dibuix Tècnic I

Estudiarem els diferents sistemes de representació, repassant els conceptes bàsics de geometria plana. Farem una introducció als conceptes elementals de la representació dièdrica, axonomètrica i del sistema acotat. També utilitzarem el dibuix a mà alçada com a eina complementària per a poder deduir i interpretar els exercicis proposats.

Química I

Ens aproparem al món de la química estudiant la matèria, les lleis dels gasos, les mescles i les solucions per passar, a nivell atòmic, a estudiar l’estructura atòmica de la matèria, l’enllaç químic i la formulació, finalitzant amb l’estudi de les reaccions químiques.

MATÈRIES DE LA MODALITAT DE CIÈNCIES I CIÈNCIES DE LA SALUT – 1r Batxillerat

Matemàtiques I

Repassarem l’àlgebra bàsica; estudiarem la trigonometria i la geometria analítica dels vectors, rectes i còniques. Farem una introducció a l’estadística i la probabilitat.

Física I

Estudiarem la cinemàtica, la dinàmica i les lleis de conservació de l’energia i la quantitat de moviment. Farem una introducció als corrents elèctrics i a la propagació de la llum en la formació d’imatges.

Biologia I

Les finalitats bàsiques són complementar, ampliar i aprofundir en el coneixement i comprensió dels principis i fets biològics més significatius. Es treballa Citologia, reproducció als organismes, Bioquímica i Genètica molecular i Biotecnologia.

Química I

Ens aproparem al món de la química estudiant la matèria, les lleis dels gasos, les mescles i les solucions per passar, a nivell atòmic, a estudiar l’estructura atòmica de la matèria, l’enllaç químic i la formulació, finalitzant amb l’estudi de les reaccions químiques.

MATÈRIES DE LA MODALITAT DE CIÈNCIES SOCIALS – 1r Batxillerat

Matemàtiques aplicades a les ciències socials I

Estudiarem aritmètica i àlgebra (nombres reals, polinomis i fraccions algèbriques,equacions i inequacions i progressions i matemàtica comercial) i estadística i probabilitat (estadística unidimensional i bidimensional, probabilitat i distribució normal).

Economia de l’empresa I

Estudi de l’empresa com a unitat (objectius, elements, funcions directives…). Estudi dels departaments de recursos humans, producció i màrqueting.

Economia

Anàlisi del comportament dels diferents agents econòmics. Definició i evolució de les principals variables macroeconòmiques i polítiques econòmiques.

Història del món contemporani

Aprendrem a treballar fonts històriques de diferent tipologia i farem un estudi social, econòmic i polític dels esdeveniments més rellevants des de la Primera Revolució industrial.

MATÈRIES DE LA MODALITAT D’HUMANITATS-ARTS – 1r Batxillerat

Fonaments de les arts I

Assignatura teòrica-pràctica sobre la Història del Teatre des de la prehistòria fins a l’actualitat. A través dels autors més universals, coneixerem els diferents estils, tècniques i textos teatrals. Tot això, combinat amb una presentació mensual sobre textos clàssics i contemporanis.

Cultura Audiovisual I

Quina és la diferència entre veure i mirar? Saps llegir i captar tot el que composa una imatge fotogràfica? Un còmic? Una pel·lícula? Saps utilitzar totes les funcions d’una càmera? Aquí aprendràs a reconèixer i a analitzar els aspectes estètics, expressius i tècnics dels productes audiovisuals, per poder-los utilitzar a l’hora de realitzar projectes de diferent naturalesa i suport, com ara, fotografies, espots publicitaris, animacions, realitzacions multimèdia, etc.

Història del món contemporani

Aprendrem a treballar fonts històriques de diferent tipologia i farem un estudi social, econòmic i polític dels esdeveniments més rellevants des de la Primera Revolució industrial.

Literatura Universal

Llegim i analitzem les obres d’ autors de diferents èpoques però també estudiem els gèneres literaris que els identifiquen.

MATÈRIES DE LA MODALITAT D’ARTS ESCÈNIQUES, MÚSICA I DANSA – 1r Batxillerat

Fonaments de les arts I

Assignatura teòrica-pràctica sobre la Història del Teatre des de la prehistòria fins a l’actualitat. A través dels autors més universals, coneixerem els diferents estils, tècniques i textos teatrals. Tot això, combinat amb una presentació mensual sobre textos clàssics i contemporanis.

Anàlisi musical I

Coneixerem el funcionament de la música com a ordenació dels elements musicals disponibles a l’entorn d’una idea, així com l’anàlisi del processos perceptius realitzats pels subjectes dins un context.

Anatomia aplicada

Incorporarem de manera integrada diversos coneixements del camp de l’anatomia, la fisiologia i la patologia sense perdre de vista la finalitat bàsica que és la potenciació i millora del rendiment físic i artístic de l’alumnat d’arts escèniques. I tot plegat, des d’un vessant molt pràctic com pots veure en aquest vídeo.

Cultura audiovisual I

Quina és la diferència entre veure i mirar? Saps llegir i captar tot el que composa una imatge fotogràfica? Un còmic? Una pel·lícula? Saps utilitzar totes les funcions d’una càmera? Aquí aprendràs a reconèixer i a analitzar els aspectes estètics, expressius i tècnics dels productes audiovisuals, per poder-los utilitzar a l’hora de realitzar projectes de diferent naturalesa i suport, com ara, fotografies, espots publicitaris, animacions, realitzacions multimèdia, etc.

  • 2n de Batxillerat

A continuació tens una breu ressenya de les matèries que pots cursar a 2n de Batxillerat.

MATÈRIES COMUNES – 2n Batxillerat

Llengua catalana i literatura II

Estudiem la llengua catalana des de la seva vessant gramatical, així com l’expressiva i la literària.

Llengua castellana i literatura II

Estudiamos la lengua castellana desde su vertiente gramatical así como de la expresiva y literaria.

Llengua estrangera II

English II: Provide systematic training in reading, listening and writing while preparing students thoroughly for the university-entrance exam.

Història de la filosofia

Pretén que l’alumne desenvolupi la seva capacitat crítica, comprengui els textos, analitzi i distingeixi les diferents teories dels pensadors.

Història

Analitzarem els processos històrics que han conformat la nostra societat.

MATÈRIES DE LA MODALITAT DE TECNOLOGIA – 2n Batxillerat

Matemàtiques II

Estudiarem els sistemes d’equacions lineals, la geometria a l’espai i les funcions (límits, derivades i integrals) adquirint les eines i els procediments per al desenvolupament de les competències lògico-matemàtiques.

Física II

Després d’un breu repàs de la mecànica newtoniana bàsica, estudiarem amb detall la gravitació i les forces de l’electromagnetisme, les ones mecàniques i electromagnètiques, i els conceptes fonamentals de la física moderna.

Dibuix tècnic II

Aprofundirem en l’aprenentatge del sistema dièdric, i repassarem d’altres sistemes de representació com l’axonomètric i el sistema cònic. Els exercicis de les PAU d’anys anteriors seran el fil conductor d’una matèria on també es donarà repàs a la geometria plana. S’entendrà com un curs de preparació per a la selectivitat i per a la universitat on el procés deductiu ha de ser prou àgil per tal d’obtenir un bon resultat i qualitat gràfica.

Química II

Repassarem els continguts de primer i estudiarem la termodinàmica de les reaccions químiques, la cinètica, els diferents tipus d’equilibri moleculars i iònics, l’electroquímica i els principis de tècniques analítiques com l’espectroscòpia, i la ressonància magnètica nuclear.

MATÈRIES DE LA MODALITAT DE CIÈNCIES I CIÈNCIES DE LA SALUT – 2n Batxillerat

Matemàtiques II

Estudiarem els sistemes d’equacions lineals, la geometria a l’espai i les funcions (límits, derivades i integrals) adquirint les eines i els procediments per al desenvolupament de les competències lògico-matemàtiques.

Biologia II

Les finalitats bàsiques són complementar, ampliar i aprofundir en el coneixement i comprensió dels principis i fets biològics més significatius.  Es treballa Ecologia, Genètica i evolució, metabolisme i Immunologia.

Química II

Repassarem els continguts de primer i estudiarem la termodinàmica de les reaccions químiques, la cinètica, els diferents tipus d’equilibri moleculars i iònics, l’electroquímica i els principis de tècniques analítiques com l’espectroscòpia, i la ressonància magnètica nuclear.

MATÈRIES DE LA MODALITAT DE CIÈNCIES SOCIALS – 2n Batxillerat

Matemàtiques aplicades a les ciències socials II

Estudiarem les matrius com a eina per a la resolució de sistemes d’equacions lineals. Aplicarem aquestes eines a la resolució de problemes i representarem les funcions matemàtiques de més aplicació en les ciències socials.

Economia de l’empresa II

Anàlisi del cicle comptable. Finançament i inversió. Procés de creació d’una nova empresa. Estratègies de creixement empresarial.

Geografia

La matèria explica les característiques de la superfície terrestre, així com descriu la localització, distribució i extensió dels elements naturals i de les activitats humanes. També interpreta les relacions entre els éssers humans i el seu entorn, tant natural, com social.

MATÈRIES DE LA MODALITAT D’HUMANITATS-ARTS – 2n Batxillerat

Fonaments de les arts II

Matèria que cerca aproximar-se tant a les obres i produccions artístiques com als diferents períodes històrics i civilitzacions en les quals s’han desenvolupat. Les activitats artístiques analitzades són tant les arts plàstiques -pintura, escultura- com l’arquitectura, el disseny de joies i mobiliari o les arts escèniques -teatre, música-.

Cultura Audiovisual II

Aprofundirem d’una manera més conceptual i especialitzada en l’anàlisi, interpretació, expressió i comunicació amb les diferents variants del llenguatge tecnològic de la imatge, tant visual com audiovisual, per tal d’incrementar les aptituds creatives, emocionals, crítiques, comunicatives i d’alfabetització visual i audiovisual.

Literatura catalana

Llegim i analitzem les obres dels autors prescriptius per a la selectivitat, però també estudiem els gèneres literaris que els identifiquen.

MATÈRIES DE LA MODALITAT D’ARTS ESCÈNIQUES, MÚSICA I DANSA – 2n Batxillerat

Fonaments de les arts II

Matèria que cerca aproximar-se tant a les obres i produccions artístiques com als diferents períodes històrics i civilitzacions en les quals s’han desenvolupat. Les activitats artístiques analitzades són tant les arts plàstiques -pintura, escultura- com l’arquitectura, el disseny de joies i mobiliari o les arts escèniques -teatre, música-.

Cultura audiovisual II

Aprofundirem d’una manera més conceptual i especialitzada en l’anàlisi, interpretació, expressió i comunicació amb les diferents variants del llenguatge tecnològic de la imatge, tant visual com audiovisual, per tal d’incrementar les aptituds creatives, emocionals, crítiques, comunicatives i d’alfabetització visual i audiovisual.

Arts escèniques

Aprendrem a expressar, comunicar i rebre pensaments, emocions, sentiments i idees, pròpies i alienes, per mitjà de l’ús de les més variades tècniques i habilitats inherents a les arts escèniques: treball dramàtic, musical i d’expressió corporal.

MATERIAS ESPECÍFIQUES. 1r i 2n de Batxillerat
A continuació tens una breu ressenya de les matèries específiques que pots cursar a 1r i 2n de Batxillerat.

Biologia i salut I

Reforcem els continguts de Biologia I a través dels projectes de curs. La metodologia es centra en el treball de l’alumne per potenciar els seus coneixements i habilitats científiques en un cas pràctic.

Biologia i salut II

Reforcem els continguts de Biologia I a través dels projectes de curs. La metodologia es centra en el treball de l’alumne per potenciar els seus coneixements i habilitats científiques en un cas pràctic.

Comunicació i Periodisme I

Aprendrem a divulgar continguts en textos de diferents tipologies adequats al projecte de crear una exposició virtual i física sobre el creixement de Barcelona durant el segle XIX.

Comunicació i Periodisme II

Aprendrem a divulgar continguts en textos de diferents tipologies adequats al projecte de crear una exposició virtual i física sobre el creixement de Barcelona durant el segle XIX.

Cant coral

Assignatura que consta de dos blocs. Al primer, aprenem a conèixer les parts de l’aparell fonador i respiratori, així com la laringe, les seves parts i com podem fer-les servir per cantar i/o parlar. Al segon, aprenem a posar en pràctica la teoria a través de cançons grupals i individuals de musicals.

Cos i veu

En el primer quadrimestre s’aprofundeix en els coneixements del curs anterior d’Anatomia Aplicada, en un Taller de Dansa-Teatre on es posa èmfasi en la posada en escena i en la creació d’un espectacle d’aquest gènere. A la segona part del curs, aquesta matèria es combina amb la d’Arts Escèniques amb el propòsit de crear el Taller de Teatre Musical. Aquí, la interpretació, la veu parlada i cantada i el treball coreogràfic conviuen de forma conjunta a escena.

Crea una empresa I

Creació d’empresa i/o nous productes a partir de l’anàlisi de tot el procés: l’observació i reflexió sobre les necessitats dels clients i el desenvolupament de solucions.

Crea una empresa II

Creació d’un pla de màrqueting per una empresa/producte. La campanya de difusió inclourà la creació de tres anuncis publicitaris: gràfica, àudio i vídeo. El pla de màrqueting comptarà amb un estudi previ i posterior a la campanya, que permeti identificar el producte, el mercat i les estratègies de venda, cercant  l’efectivitat del procés i de les eines emprades per poder optimitzar la comercialització de forma productiva.

Projecte NTI I: continguts i entorns digitals interactius

Breu introducció a la teoria del Game Design i dels seus vincles amb la psicologia moderna, posant en pràctica eines de disseny professional per dissenyar interfícies i mecàniques de joc usables.

Projecte NTI II: funcionalitats i entorns adaptats a l'usuari

Continuació del contingut acadèmic de l’assignatura de Continguts i entorns digitals interactius, l’alumnat aprèn a programar motors gràfics professionals com Unity 3D o Unreal Engine 4.

ACCIÓ TUTORIAL I ORIENTACIÓ

L’acció tutorial abraça el conjunt d’activitats d’orientació personal, acadèmica i professional que s’adrecen a l’alumnat per tal d’afavorir-ne la maduresa i el creixement personal i la preparació per a una participació responsable en la societat. També l’ha d’orientar per prendre decisions respecte a la continuïtat dels seus estudis o l’accés al món laboral, tot considerant els seus interessos i els punts forts i febles del seu perfil personal.

L’acció tutorial l’exerceix el conjunt de professors que interactua amb cada grup d’alumnes, amb la coordinació del professor tutor del grup. Aquesta orientació pot tenir el suport dels serveis especialitzats.

A Granés Batxillerat els alumnes tenen 1h de tutoria a primer i 1h a segon a nivell curricular, a més de les entrevistes individualitzades i les entrevistes amb els pares i/o tutors legals que permeten el seguiment acadèmic i personal dels nostres alumnes.

TREBALL DE RECERCA

Tots els alumnes han de fer el treball de recerca. Aquest treball ha de contribuir decisivament a assolir la competència en recerca i en aprofundir en un àmbit d’interès.

Es computa entre les matèries de segon curs tot i que a Granés Batxillerat els nostres alumnes comencen el treball a primer de batxillerat i l’acaben el primer trimestre de segon de batxillerat. Durant el segon trimestre de 2n es realitza l’exposició oral del treball.

Cada alumne té un tutor de treball de recerca que l’ajuda en l’elaboració i desenvolupament del treball.

Top