Omet al contingut

Matèries

Matèries

1r Curs – Batxillerat Tecnològic

Matèries COMUNES 1r

Consolidem conceptes gramaticals bàsics de l’etapa obligatòria anterior, sobretot des de la seva vessant expressiva. Posem èmfasi en la comprensió lectora, l’expressió escrita i l’expressió oral.

Es treballen els aspectes gramaticals, lèxics i morfològics de la matèria. Reforcem la comprensió lectora i l’expressió escrita. En tots els àmbits es té en compte l’assoliment de les competències sol·licitades a Batxillerat.

Check the basics in ESO moving on to more advanced language while enriching the students knowledge of the English-speaking world culture.

Consisteix en aproximar a l’alumne, des d’un punt de vista crític, els diferents àmbits del coneixement i del comportament de l’ésser humà.

Aprenentatge d’habilitats motrius esportives i l’aplicació de càrregues d’entrenament per tal de provocar adaptacions positives en la nostra condició física. Cerca del benestar global i adquisició d’hàbits saludables per als nostres alumnes.

Matèries de MODALITAT i OPTATIVES 1r

Repassarem l’àlgebra bàsica; estudiarem la trigonometria i la geometria analítica dels vectors, rectes i còniques. Farem una introducció a l’estadística i la probabilitat.

Estudiarem la cinemàtica, la dinàmica i les lleis de conservació de l’energia així com la quantitat de moviment. Farem una introducció als corrents elèctrics i a la propagació de la llum en la formació d’imatges.

Estudiarem els diferents sistemes de representació, repassant els conceptes bàsics de geometria plana. Farem una introducció als conceptes elementals de la representació dièdrica, axonomètrica i del sistema acotat. També utilitzarem el dibuix a mà alçada com a eina complementària per a poder deduir i interpretar els exercicis proposats.

Ens aproparem al món de la química estudiant la matèria, les lleis dels gasos, les mescles i les solucions. També l’estructura atòmica de la matèria, l’enllaç químic i la formulació, finalitzant amb l’estudi de les reaccions químiques. Tot això mentre aprenem a formular i anomenar els compostos químics.

Vols aprendre com funciona un videojoc dins de l’industria? En aquesta assignatura farem servir i aprendrem algunes de les eines que els professionals utilitzen dins aquest entorn en constant evolució. Amb disciplines com Modelatge i Animació 3D i els principis de la programació, el primer pas en el món dels videojocs comença avui!

Treballem els principis de la programació fent projectes en diferents blocs de forma pràctica, motivadora i dinàmica!

Treballarem temes de ciència (STEM) de forma interactiva i integradora. A través de la plataforma Brilliant, enfortirem les competències STEM en un entorn interactiu. També ens endinsarem en el món dels telèfons mòbils tractant molts dels àmbits amb els quals es relaciona. I finalment estudiarem la divulgació científica de forma pràctica a partir de projectes.

2n Curs – Baxtillerat Tecnològic

Matèries COMUNES 2n

Estudiem la llengua catalana des de la seva vessant gramatical, així com l’expressiva i la literària. Posem el focus en diferents aspectes com ara: fonètica, anàlisi sintàctica, lexicologia i semàntica. Treballem dues obres literàries per adquirir maduresa lingüística i millorar la comprensió lectora i l’expressió escrita.

Estudiem la llengua castellana des del seu vessant gramatical així com de l’expressiva i literària.

Provide systematic training in reading, listening and writing while preparing students thoroughly for the university-entrance exam.

Pretén que l’alumne desenvolupi la seva capacitat crítica, comprengui els textos, analitzi i distingeixi les diferents teories dels pensadors.

Analitzarem els processos històrics que han conformat la nostra societat.

Matèries de MODALITAT i ESPECÍFIQUES 2n

Estudiarem els sistemes d’equacions lineals, la geometria a l’espai i les funcions (límits, derivades i integrals) adquirint les eines i els procediments per al desenvolupament de les competències lògico-matemàtiques.

Després d’un breu repàs de la mecànica newtoniana bàsica, estudiarem amb detall la gravitació i les forces de l’electromagnetisme, les ones mecàniques i electromagnètiques, i els conceptes fonamentals de la física moderna.

Aprofundirem en l’aprenentatge del sistema dièdric, i repassarem d’altres sistemes de representació com l’axonomètric i el sistema cònic. Els exercicis de les PAU d’anys anteriors seran el fil conductor d’una matèria on també es donarà repàs a la geometria plana. S’entendrà com un curs de preparació per a la selectivitat i per a la universitat on el procés deductiu ha de ser prou àgil per tal d’obtenir un bon resultat i qualitat gràfica.

Repassarem els continguts de primer i estudiarem la termodinàmica de les reaccions químiques, la cinètica, els diferents tipus d’equilibri moleculars i iònics, l’electroquímica i els principis de tècniques analítiques com l’espectroscòpia, i la ressonància magnètica nuclear.

Continuació del contingut acadèmic de Videojocs ENTI (I), aprendrem a utilitzar el motor gràfic de Unity, fer sons i animacions bàsiques per a videojocs i dissenyar una experiencia d’usuari satisfactòria. També analitzarem diferents propostes de videjocs del mercat per identificar característiques úniques i sistemes funcionals.

1r Curs – Batxillerat en Ciències de la Salut

Matèries COMUNES 1r

Consolidem conceptes gramaticals bàsics de l’etapa obligatòria anterior, sobretot des de la seva vessant expressiva. Posem èmfasi en la comprensió lectora, l’expressió escrita i l’expressió oral.

Es treballen els aspectes gramaticals, lèxics i morfològics de la matèria. Reforcem la comprensió lectora i l’expressió escrita. En tots els àmbits es té en compte l’assoliment de les competències sol·licitades a Batxillerat.

Check the basics in ESO moving on to more advanced language while enriching the students knowledge of the English-speaking world culture.

Consisteix en aproximar a l’alumne, des d’un punt de vista crític, els diferents àmbits del coneixement i del comportament de l’ésser humà.

Aprenentatge d’habilitats motrius esportives i l’aplicació de càrregues d’entrenament per tal de provocar adaptacions positives en la nostra condició física. Cerca del benestar global i adquisició d’hàbits saludables per als nostres alumnes.

Matèries de MODALITAT i ESPECÍFIQUES 1r

Aprendrem a entendre els processos biològics des de les biomolècules fins a la cèl·lula i coneixerem com les noves tecnologies estan canviant la nostra vida.

Repassarem l’àlgebra bàsica; estudiarem la trigonometria i la geometria analítica dels vectors, rectes i còniques. Farem una introducció a l’estadística i la probabilitat.

Ens aproparem al món de la química estudiant la matèria, les lleis dels gasos, les mescles i les solucions per passar, a nivell atòmic, a estudiar l’estructura atòmica de la matèria, l’enllaç químic i la formulació, finalitzant amb l’estudi de les reaccions químiques. Tot això mentre aprenem a formular i anomenar els compostos químics.

Estudiarem una malaltia a partir un problema plantejat des d’una situació real (Aprenentage basat en problemes). Hauràs d’investigar-ne les casues, els simptomes, el diagnòstic i el tractament, desenvolupant tasques individuals o en grup. Podràs potenciar les competències científiques.

Implica’t en un projecte científic actual i interactua en el teu entorn per fer canvis efectius des del món de la biologia.

Treballarem temes de ciència (STEM) de forma interactiva i integradora. A través de la plataforma Brilliant, enfortirem les competències STEM en un entorn interactiu. També ens endinsarem en el món dels telèfons mòbils tractant molts dels àmbits amb els quals es relaciona. I finalment estudiarem la divulgació científica de forma pràctica a partir de projectes.

2n Curs – Baxtillerat en Ciències de la Salut

Matèries COMUNES 2n

Estudiem la llengua catalana des de la seva vessant gramatical, així com l’expressiva i la literària. Posem el focus en diferents aspectes com ara: fonètica, anàlisi sintàctica, lexicologia i semàntica. Treballem dues obres literàries per adquirir maduresa lingüística i millorar la comprensió lectora i l’expressió escrita.

Estudiem la llengua castellana des del seu vessant gramatical així com de l’expressiva i literària.

Provide systematic training in reading, listening and writing while preparing students thoroughly for the university-entrance exam.

Pretén que l’alumne desenvolupi la seva capacitat crítica, comprengui els textos, analitzi i distingeixi les diferents teories dels pensadors.

Analitzarem els processos històrics que han conformat la nostra societat.

Matèries de MODALITAT i ESPECÍFIQUES 2n

Complementa, amplia i aprofundeix en el coneixement i comprensió dels principis i fets biològics més significatius. Treballarem en l’àmbit de l’ecologia, la genètica evolutiva, el metabolisme i la immunologia.

Estudiarem els sistemes d’equacions lineals, la geometria a l’espai i les funcions (límits, derivades i integrals) adquirint les eines i els procediments per al desenvolupament de les competències lògico-matemàtiques.

Repassarem els continguts de primer i estudiarem la termodinàmica de les reaccions químiques, la cinètica, els diferents tipus d’equilibri moleculars i iònics, l’electroquímica i els principis de tècniques analítiques com l’espectroscòpia, i la ressonància magnètica nuclear.

Implica’t en un projecte científic actual i interactua en el teu entorn per fer canvis efectius des del món de la biologia

1r Curs – Batxillerat en Ciències Socials

Matèries COMUNES 1r

Consolidem conceptes gramaticals bàsics de l’etapa obligatòria anterior, sobretot des de la seva vessant expressiva. Posem èmfasi en la comprensió lectora, l’expressió escrita i l’expressió oral.

Es treballen els aspectes gramaticals, lèxics i morfològics de la matèria. Reforcem la comprensió lectora i l’expressió escrita. En tots els àmbits es té en compte l’assoliment de les competències sol·licitades a Batxillerat.

Check the basics in ESO moving on to more advanced language while enriching the students knowledge of the English-speaking world culture.

Consisteix en aproximar a l’alumne, des d’un punt de vista crític, els diferents àmbits del coneixement i del comportament de l’ésser humà.

Aprenentatge d’habilitats motrius esportives i l’aplicació de càrregues d’entrenament per tal de provocar adaptacions positives en la nostra condició física. Cerca del benestar global i adquisició d’hàbits saludables per als nostres alumnes.

Matèries de MODALITAT i ESPECÍFIQUES 1r

Estudiarem nombres reals, polinomis i fraccions algèbriques, equacions i inequacions i funcions com a eina matemàtica del món empresarial i econòmic.

Anàlisi del comportament dels diferents agents econòmics. Definició i evolució de les principals variables macroeconòmiques i polítiques econòmiques.

Aprendrem a treballar fonts històriques de diferent tipologia i farem un estudi social, econòmic i polític dels esdeveniments més rellevants des de la Revolució francesa.

Estudi de l’empresa com a eix de l’activitat econòmica. Des de fora, com un tot (ojectius, elements que la composen, presa de decisions…) i des de dintre (estudi dels diferents departaments en que es divideix)

La metodologia emprada és plantejar a l’alumnat reptes o problemes relacionats amb l’àmbit empresarial i que els alumnes, treballant de forma col·laborativa, els resolguin.

Mitjançant projectes i treballs en grup, ens endinsarem en el món de la comunicació empresarial, del màrqueting i del disseny de marca. Aquesta matèria també comptarà amb activitats pràctiques i visites que complementaran els aprenentatges donats a l’aula.

2n Curs – Batxillerat en Ciències Socials

Matèries COMUNES 2n

Estudiem la llengua catalana des de la seva vessant gramatical, així com l’expressiva i la literària. Posem el focus en diferents aspectes com ara: fonètica, anàlisi sintàctica, lexicologia i semàntica. Treballem dues obres literàries per adquirir maduresa lingüística i millorar la comprensió lectora i l’expressió escrita.

Estudiem la llengua castellana des del seu vessant gramatical així com de l’expressiva i literària.

Provide systematic training in reading, listening and writing while preparing students thoroughly for the university-entrance exam.

Pretén que l’alumne desenvolupi la seva capacitat crítica, comprengui els textos, analitzi i distingeixi les diferents teories dels pensadors.

Analitzarem els processos històrics que han conformat la nostra societat.

Matèries de MODALITAT i ESPECÍFIQUES 2n

Estudiarem les matrius com a eina per a la resolució de sistemes d’equacions lineals. Aplicarem aquestes eines a la resolució de problemes i representarem les funcions matemàtiques de més aplicació en les ciències socials.

Estudiarem l’àrea de finançament i inversió d’una empresa posant molt d’èmfasi en el procediment comptable, les fases de creació d’una empresa i les estratègies de creixemnt empresarial i de internacionalització d’un negoci.

La matèria explica les característiques de la superfície terrestre, així com descriu la localització, distribució i extensió dels elements naturals i de les activitats humanes. També interpreta les relacions entre els éssers humans i el seu entorn, tant natural, com social.

Mitjançant un treball conjunt a realitzar pel grup classe, farem recerca i estudiarem diferent tipologies d’empreses. Escollirem aquelles que puguin ser les més representatives. Aquestes empreses s’utilitzaran per a poder realitzar un “Pla de Màrqueting” que s’ajusti al perfil i situació actual de cadascuna d’elles. Empresa, màrqueting i publicitat seran els temes claus i recurrents, que també comptarà amb activitats i visites que complementaran els aprenentatges donats a l’aula.

1r Curs – Batxillerat Humanístic

Matèries COMUNES 1r

Consolidem conceptes gramaticals bàsics de l’etapa obligatòria anterior, sobretot des de la seva vessant expressiva. Posem èmfasi en la comprensió lectora, l’expressió escrita i l’expressió oral.

Es treballen els aspectes gramaticals, lèxics i morfològics de la matèria. Reforcem la comprensió lectora i l’expressió escrita. En tots els àmbits es té en compte l’assoliment de les competències sol·licitades a Batxillerat.

Check the basics in ESO moving on to more advanced language while enriching the students knowledge of the English-speaking world culture.

Consisteix en aproximar a l’alumne, des d’un punt de vista crític, els diferents àmbits del coneixement i del comportament de l’ésser humà.

Aprenentatge d’habilitats motrius esportives i l’aplicació de càrregues d’entrenament per tal de provocar adaptacions positives en la nostra condició física. Cerca del benestar global i adquisició d’hàbits saludables per als nostres alumnes.

Matèries de MODALITAT i ESPECÍFIQUES 1r

Quina és la diferència entre veure i mirar? Saps llegir i captar tot el que composa una imatge fotogràfica? Un còmic? Una pel·lícula? Saps utilitzar totes les funcions d’una càmera? Aquí aprendràs a reconèixer i a analitzar els aspectes estètics, expressius i tècnics dels productes audiovisuals, per poder-los utilitzar a l’hora de realitzar projectes de diferent naturalesa i suport, com ara, fotografies, espots publicitaris, animacions, realitzacions multimèdia, etc.

Aprendrem a treballar fonts històriques de diferent tipologia i farem un estudi social, econòmic i polític dels esdeveniments més rellevants des de la Revolució francesa.

Treballem la gramàtica llatina des dels seus inicis així com la seva evolució històrica.

Estudiem els diferents corrents culturals des del romanticisme fins a l’actualitat amb la finalitat de reconèixer les característiques de cadascun d’ells. Observem i comentem moltes pintures a l’aula per a treure conclusions sobre cada etapa, les situem en un context i una època.

Fomentem el gust per la lectura i l’escriptura. Donem eines per una bona recerca d’informació a les xarxes. Treballem les pautes per fer una bona presentació oral. Consolidem l’ortografia i l’expressió escrita. Treballem els diferents tipus de text per millorar la comprensió lectora, per aprendre a resumir idees principals i per a interioritzar els diferents patrons i característiques de cada tipologia textual.

Aquest any farem tres projectes: el primer consisteix en fer una revista digital de contingut dirigit a lectors adolescents on podran posar en pràctica els diferents gèneres periodístics. Després volem fer un projecte dedicat al fotoperiodisme i finalment, passarem per la creació d’un blog amb la inserció de podcasts. Les classes passen per una part teòrica però sempre es materialitzen projectes periodístics.

2n Curs – Batxillerat Humanístic

Matèries COMUNES 2n

Estudiem la llengua catalana des de la seva vessant gramatical, així com l’expressiva i la literària. Posem el focus en diferents aspectes com ara: fonètica, anàlisi sintàctica, lexicologia i semàntica. Treballem dues obres literàries per adquirir maduresa lingüística i millorar la comprensió lectora i l’expressió escrita.

Estudiem la llengua castellana des del seu vessant gramatical així com de l’expressiva i literària.

Provide systematic training in reading, listening and writing while preparing students thoroughly for the university-entrance exam.

Pretén que l’alumne desenvolupi la seva capacitat crítica, comprengui els textos, analitzi i distingeixi les diferents teories dels pensadors.

Analitzarem els processos històrics que han conformat la nostra societat.

Matèries de MODALITAT i ESPECÍFIQUES 2n

Analitzem l’evolució de l’activitat artística occidental al llarg de la història, des del món clàssic grec i romà fins a la segona meitat del segle XX

Continuació de la matèria de primer curs en la qual s’aprofundirà en la gramàtica llatina des així com la seva evolució històrica.

Fem una lectura crítica de diferents obres d’autors que formen part del cànon literari català. Analitzem el contingut així com el context, la trajectòria de l’autor i les característiques del moviment literari. Després, aprenem a fer comentaris de text literari dels diferents gèneres (poesia, narrativa, teatre).

Fem un projecte d’escriptura de les memòries de les seves famílies mitjançant per un costat, l’adquisició d’eines de recerca de l’àmbit de les ciències socials. Seria la part d’Història pràctica, on veiem com fer història apropant-nos a eines qualitatives i quantitatives. Pel que fa la part de Comunicació i periodisme, analitzem diferents formats de la literatura del jo i tècniques d’escriptura.

1r Curs – Batxillerat d’Arts Escèniques

Matèries COMUNES 1r

Consolidem conceptes gramaticals bàsics de l’etapa obligatòria anterior, sobretot des de la seva vessant expressiva. Posem èmfasi en la comprensió lectora, l’expressió escrita i l’expressió oral.

Es treballen els aspectes gramaticals, lèxics i morfològics de la matèria. Reforcem la comprensió lectora i l’expressió escrita. En tots els àmbits es té en compte l’assoliment de les competències sol·licitades a Batxillerat.

Check the basics in ESO moving on to more advanced language while enriching the students knowledge of the English-speaking world culture.

Consisteix en aproximar a l’alumne, des d’un punt de vista crític, els diferents àmbits del coneixement i del comportament de l’ésser humà.

Aprenentatge d’habilitats motrius esportives i l’aplicació de càrregues d’entrenament per tal de provocar adaptacions positives en la nostra condició física. Cerca del benestar global i adquisició d’hàbits saludables per als nostres alumnes.

Matèries de MODALITAT i ESPECÍFIQUES 1r

Assignatura teòrica-pràctica sobre la Història del Teatre des de la prehistòria fins a l’actualitat. A través dels autors més universals, coneixerem els diferents estils, tècniques i textos teatrals. Tot això, combinat amb una presentació mensual sobre textos clàssics i contemporanis.

Coneixerem el funcionament de la música com a ordenació dels elements musicals disponibles a l’entorn d’una idea, així com l’anàlisi del processos perceptius realitzats pels subjectes dins un context.

Quina és la diferència entre veure i mirar? Saps llegir i captar tot el que composa una imatge fotogràfica? Un còmic? Una pel·lícula? Saps utilitzar totes les funcions d’una càmera? Aquí aprendràs a reconèixer i a analitzar els aspectes estètics, expressius i tècnics dels productes audiovisuals, per poder-los utilitzar a l’hora de realitzar projectes de diferent naturalesa i suport, com ara, fotografies, espots publicitaris, animacions, realitzacions multimèdia, etc.

Estudiem els diferents corrents culturals des del romanticisme fins a l’actualitat amb la finalitat de reconèixer les característiques de cadascun d’ells. Observem i comentem moltes pintures a l’aula per a treure conclusions sobre cada etapa, les situem en un context i una època.

Partim del fet que la comunicació actoral és la suma de tres elements fonamentals: el text com a base escrita a ser comunicada, el cos de l’actor com a element transmissor i l’organicitat de l’actor com a element emocional. És a dir, és la barreja explosiva entre sons, paraules i frases emeses des d’un cos, a través de la veu i l’articulació, que des de la connexió amb l’emoció fa possible l’art de la interpretació. Aquests seran els elements sobre els quals treballarem per tal que els alumnes descobreixin l’ampli instrument que és la seva pròpia veu.

Introducció als conceptes tècnics de la interpretació així com la pràctica dels mateixos. Potenciarem l’escolta interna i de grup, la creativitat individual i col.lectiva, el coneixement d’un/na mateix/a a nivell intern, emocional i corporal. Realitzarem textos contemporanis cada avaluació i un taller al final de curs en forma de projecte on englobem les tres assignatures pràctiques de primer: cos i moviment, expressió oral i interpretació amb presència de públic.

2n Curs – Batxillerat d’Arts Escèniques

Matèries COMUNES 2n

Estudiem la llengua catalana des de la seva vessant gramatical, així com l’expressiva i la literària. Posem el focus en diferents aspectes com ara: fonètica, anàlisi sintàctica, lexicologia i semàntica. Treballem dues obres literàries per adquirir maduresa lingüística i millorar la comprensió lectora i l’expressió escrita.

Estudiem la llengua castellana des del seu vessant gramatical així com de l’expressiva i literària.

Provide systematic training in reading, listening and writing while preparing students thoroughly for the university-entrance exam.

Pretén que l’alumne desenvolupi la seva capacitat crítica, comprengui els textos, analitzi i distingeixi les diferents teories dels pensadors.

Analitzarem els processos històrics que han conformat la nostra societat.

Matèries de MODALITAT i ESPECÍFIQUES 2n

Aprendrem a expressar, comunicar i rebre pensaments, emocions, sentiments i idees, pròpies i alienes, per mitjà de l’ús de les més variades tècniques i habilitats inherents a les arts escèniques: treball dramàtic, musical i d’expressió corporal.

Matèria que consta de dos blocs. Al primer, aprenem a conèixer les parts de l’aparell fonador i respiratori, així com la laringe, les seves parts i com podem fer-les servir per cantar i/o parlar. Al segon, aprenem a posar en pràctica la teoria a través de cançons grupals i individuals de musicals.

Una matèria que pretén desenvolupar la consciència artística i sensibilitat dels alumnes, lligades a les qualitats expressives, simbòliques, tècniques, estètiques i sociològiques del gènere teatral.

En el primer quadrimestre s’aprofundeix en els coneixements del curs anterior sobre anatomía, en un Taller de Dansa-Teatre on es posa èmfasi en la posada en escena i en la creació d’un espectacle d’aquest gènere. A la segona part del curs, aquesta matèria es combina amb la d’Arts Escèniques amb el propòsit de crear el Taller de Teatre Musical. Aquí, la interpretació, la veu parlada i cantada i el treball coreogràfic conviuen de forma conjunta a escena.

1r Curs – Batxillerat Musical

Matèries COMUNES 1r

Consolidem conceptes gramaticals bàsics de l’etapa obligatòria anterior, sobretot des de la seva vessant expressiva. Posem èmfasi en la comprensió lectora, l’expressió escrita i l’expressió oral.

Es treballen els aspectes gramaticals, lèxics i morfològics de la matèria. Reforcem la comprensió lectora i l’expressió escrita. En tots els àmbits es té en compte l’assoliment de les competències sol·licitades a Batxillerat.

Check the basics in ESO moving on to more advanced language while enriching the students knowledge of the English-speaking world culture.

Consisteix en aproximar a l’alumne, des d’un punt de vista crític, els diferents àmbits del coneixement i del comportament de l’ésser humà.

Aprenentatge d’habilitats motrius esportives i l’aplicació de càrregues d’entrenament per tal de provocar adaptacions positives en la nostra condició física. Cerca del benestar global i adquisició d’hàbits saludables per als nostres alumnes.

Matèries de MODALITAT i ESPECÍFIQUES 1r

Coneixerem el funcionament de la música com a ordenació dels elements musicals disponibles a l’entorn d’una idea, així com l’anàlisi del processos perceptius realitzats pels subjectes dins un context.

Quina és la diferència entre veure i mirar? Saps llegir i captar tot el que composa una imatge fotogràfica? Un còmic? Una pel·lícula? Saps utilitzar totes les funcions d’una càmera? Aquí aprendràs a reconèixer i a analitzar els aspectes estètics, expressius i tècnics dels productes audiovisuals, per poder-los utilitzar a l’hora de realitzar projectes de diferent naturalesa i suport, com ara, fotografies, espots publicitaris, animacions, realitzacions multimèdia, etc.

Aprendrem els elements del llenguatge musical i experimentarem amb ells a través de la lectura, interpretació, composició i improvisació.

Estudiem els diferents corrents culturals des del romanticisme fins a l’actualitat amb la finalitat de reconèixer les característiques de cadascun d’ells. Observem i comentem moltes pintures a l’aula per a treure conclusions sobre cada etapa, les situem en un context i una època.

Interpretarem col·lectivament un repertori variat i adequat pel seu nivell cadascú amb el seu instrument principal i aprendrem les dinàmiques de treball d’un grup de música.

Treballarem amb les principals eines de producció musical per aprendre a enregistrar i mesclar els nostres propis projectes artístics.

2n Curs – Batxillerat Musical

Matèries COMUNES 2n

Estudiem la llengua catalana des de la seva vessant gramatical, així com l’expressiva i la literària. Posem el focus en diferents aspectes com ara: fonètica, anàlisi sintàctica, lexicologia i semàntica. Treballem dues obres literàries per adquirir maduresa lingüística i millorar la comprensió lectora i l’expressió escrita.

Estudiem la llengua castellana des del seu vessant gramatical així com de l’expressiva i literària.

Provide systematic training in reading, listening and writing while preparing students thoroughly for the university-entrance exam.

Pretén que l’alumne desenvolupi la seva capacitat crítica, comprengui els textos, analitzi i distingeixi les diferents teories dels pensadors.

Analitzarem els processos històrics que han conformat la nostra societat.

Matèries de MODALITAT i ESPECÍFIQUES 2n

Examinarem auditiva i gràficament una diversitat d’obres musicals de rellevància cultural, social i històrica a través de l’escolta reflexiva i crítica relacionant-les amb el seus autors, estil i context.

Matèria que consta de dos blocs. Al primer, aprenem a conèixer les parts de l’aparell fonador i respiratori, així com la laringe, les seves parts i com podem fer-les servir per cantar i/o parlar. Al segon, aprenem a posar en pràctica la teoria a través de cançons grupals i individuals de musicals.

Identificarem els elements de les manifestacions més rellevants al llarg de la història de la dansa, arts escèniques i música. També reflexionarem sobre les identitats i diversitats artístiques i culturals, alhora que creem les nostres pròpies propostes de manera individual i grupal.

Aprofundirem en el domini tècnic del nostre instrument principal a través de la interpretació grupal amb un repertori orientat a la superació de les proves d’accés al grau en ensenyaments artístics superior de Música.

Perfeccionarem l’educació de l’oïda en situacions reals d’ús i realitzarem d’exercicis orientats a la superació de les proves d’accés al grau en ensenyaments artístics superior de Música.

Descobreix l'últim post del nostre blog 👉 Engeguem el curs 2023-2024