Modalitats

Les modalitats del batxillerat tenen com a finalitat proporcionar una formació de caràcter específic que orienti en l’àmbit de coneixement escollit, desenvolupi les competències que hi tenen més relació, prepari per a una varietat d’estudis posteriors i afavoreixi la inserció en un camp laboral determinat.

Hi ha una relació entre la modalitat que escolliràs, els grans àmbits del saber i els ensenyaments de l’educació superior (graus universitaris o dels cicles formatius de grau superior) als quals tindràs accés en acabar el batxillerat.

És important que consideris les teves preferències i capacitats per elegir la modalitat que millor s’adapta al teu potencial. A Granés Batxillerat desenvoluparàs i completaràs el teu currículum amb l’ajut del nostre equip docent i hi adquiriràs les tècniques i els procediments per poder-te preparar per als estudis posteriors. Els teus tutors t’orientaran en aquesta tasca tan decisiva pel teu futur.

 

Les Modalitats que t’oferim a Granés Batxillerat són:

  • Modalitat de Ciències i Tecnologia
  • Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials
  • Modalitat d’Arts via d’Arts Escèniques

 

Modalitat de CIÈNCIES I TECNOLOGIA

Esteu interessats per les ciències empíriques (física, química, biologia), les matemàtiques, les enginyeries i l’arquitectura, els estudis relacionats amb continguts biosanitaris i de la salut, el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines utilitzades en la producció de béns i serveis?

Aquesta és, doncs, la vostra modalitat!

 

Què t’aportarà aquesta modalitat?

Aprofundiràs en les ciències i les tecnologies i et familiaritzaràs amb els mètodes rigorosos i crítics de treball, que et permetin valorar d’una manera crítica la relació entre ciència, tecnologia i societat.

Es potencien l’observació, l’anàlisi, la cerca, el raonament lògic abstracte, la síntesi de la informació tecnicocientífica, i les habilitats procedimentals relacionades amb la investigació i amb l’ús del material de laboratori ,…

Utilitzareu els mètodes de treball i les tècniques científiques i tecnològiques que us permetran un apropament rigorós i crític a la realitat tecnològica, industrial i de la salut; així com al disseny

 

Sortides

Prèvia superació de les PAU (Proves d’Accés a la Universitat) tindreu la preparació necessària per accedir preferentment als estudis de les Branques de Coneixement de: ciències, ciències de la salut i enginyeria i arquitectura.

Aprovant  aquest batxillerat podreu accedir a CFGS amb formació de Tècnic especialista en famílies professionals com química, sanitat, seguretat i medi ambient, indústries alimentàries, activitats físiques i esportives, edificació i obra civil,…

 

Modalitat d’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

Esteu interessats en la Política, la Comunicació, la Justícia, l’Economia i  l’Empresa, l’Educació, la Història o la Sociologia?
Aquesta és, doncs, la vostra modalitat!

 

Què t’aportarà aquesta modalitat?

Assoliràs una visió global i integrada dels elements que conformen la societat i la cultura, i en descobriràs les relacions. Seràs conscient de la dimensió històrica i canviant de la llengua, la literatura, l’art, la política,… així com de la realitat econòmica i del món de l’empresa.
Es potencien l’anàlisi, la interpretació, el sentit crític i la formació d’opinió pròpia en les diferents matèries. També es treballa la capacitat de confeccionar d’esquemes, diagrames, resums i fitxes, les exposicions orals i debats, utilització de fonts bibliogràfiques,….

Aprofundireu en el passat i en el present del fenomen humà, en la seva història, societat i cultura i en els mètodes de treball i les tècniques que permeten un apropament rigorós i crític a la realitat humana, econòmica i social.

 

Sortides

Prèvia superació de l’examen de PAU tindreu la preparació per accedir als estudis en les Branques de coneixement de: Arts i Humanitats i Ciències Socials i Jurídiques.

Aprovant  aquest batxillerat podreu accedir a CFGS amb formació de Tècnic especialista en  sectors professionals com ara l’administració i gestió,  comerç i màrqueting, hostaleria i turisme, serveis socioculturals i a la comunitat…

 

Modalitat d’ARTS via d’Arts Escèniques, Música i Dansa.

Estàs interessat en les arts escèniques, l’anàlisi musical, la història de la música i de la dansa, la cultura audiovisual, literatura,…?

 

Què t’aportarà aquesta modalitat?

Assoliràs capacitats de compressió crítica de les arts escèniques, música, teatre i dansa i, capacitat per valorar i realitzar representacions i espectacles artístics, escènics i musicals.
Els estudis d’aquesta modalitat estan relacionats a l’afinament de la sensibilitat, l’expressivitat corporal i la creativitat necessàries per a la comunicació escènica, el discurs musical i la dansa.

Podràs desenvolupar l’educació percentual i de la sensibilitat. Aquest itinerari facilita la simultaneïtat de cursar ensenyaments de música i dansa.

 

Sortides

Prèvia superació de l’examen de PAU tindràs la preparació per accedir als estudis de la Branca de coneixement d’arts i humanitats.

Aprovant  aquest batxillerat podràs accedir a CFGS amb formació de Tècnic especialista en imatge i so ,comunicació i serveis socioculturals, …

Top