Què és el batxillerat?

El batxillerat és una etapa no obligatòria, en la qual l’objectiu és proporcionar la formació, la maduresa intel·lectual i humana, els coneixements i les destreses que  permetin progressar als nostres alumnes en el seu desenvolupament personal, intel·lectual i social per incorporar-se a l’educació superior i a la vida activa.

Cursar el batxillerat dóna l’oportunitat d’accedir als ensenyaments universitaris (graus) superant les PAU (Proves d’Accés a la Universitat) i, també, d’accedir directament als cicles formatius de grau superior.
El batxillerat s’organitza en tres modalitats:

 

  • Modalitat de Ciències i Tecnologia
  • Modalitat d’ Humanitats i Ciències Socials
  • Modalitat d’Arts via d’Arts Escèniques, Música i Dansa

 

Les modalitats del batxillerat tenen com a finalitat proporcionar una formació de caràcter específic que orienti en l’àmbit de coneixement escollit, desenvolupi les competències que hi tenen més relació, prepari per a una varietat d’estudis posteriors i afavoreixi la inserció en un camp laboral determinat.
El batxillerat consta de dos cursos acadèmics que estan compostos per les següents matèries:

 

  • Matèries comunes
  • Matèria comuna d’opció
  • Matèries de modalitat
  • Matèries específiques
  • Treball de Recerca (TR)
  • Tutoria
Top